Sluníčko

Logopedické třídy

Logopedické třídy jsou pro děti:

  • s vadami řeči
  • s různým stupněm nedoslýchavosti
  • komunikační problémy
  • problémy s tvořením hlásek
  • náznak ADHD
  • s odloženou školní docházkou
  • s dalšími organickými poruchami, při kterých dominuje vada řeči

Velkou výhodou je menší počet dětí v kolektivu a tak intenzivnější individuální přístup učitelek.

Náplň práce v logopedických třídách:

Učitelky - logopedické asistentky pod odborným vedením klinického logopeda Mgr. Kateřiny Tesarčíkové a Mgr. Lenky Zagorové, denně provádějí intenzívní logopedickou terapii se zaměřením na správný vývoj artikulace, fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti, vypravování, odstraňování vadných řečových návyků.

Tato terapie se provádí na základě aplikace speciálně - pedagogických metod, zaměřených na stimulaci funkce zrakové, sluchové, grafomotorické s cílem připravit dítě na proces výuky čtení, psaní, počítání v 1. třídě.

Přijďte mezi nás, my Vám pomůžeme!