Barvička

Projekt

Celé Česko čte dětem viz. zde: 

Celoroční projekt  - S pohádku od podzimu do léta: viz zde:

 

Ekologický projekt - Objevujeme svět kolem nás

Záměr:

 • vést děti k ekologickému cítění a posilovat kladný vztah k přírodě a ke všemu živému
 • formovat u dětí ekologicky správný vztah k přírodě a všem složkám přírody
 • vést děti k poznávání přírody, rozvíjet v nich smysl pro krásu a estetické cítění
 • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka

 Obsah:

 • práce s encyklopediemi, naučnou literaturou, obrázkovým materiálem a jinými didaktickými pomůckami určenými pro ekologickou výchovu a pro pozorování (lupy, mikroskop, pozorovací kelímky, a jiné)
 • seznamování se s různými ekosystémy a pozorování přírody a živočichů dle ročního období v prostorách MŠ, na školní zahradě, v lese, u rybníku, na statku, na louce, apod.
 • získání povědomí o třídění odpadu a recyklaci
 • péče o školní záhonky - plení, sázení, ošetřování, zastřihování, zalévání a sběr
 • využití přírodnin a plodů jako výtvarného materiálu a také pro konzumaci a jiné zpracování

"Svět kolem nás je plný nádherných jevů, nad kterými žasne rozum a srdce pookřeje, když dokážeme vidět."

A. Einstein

 

Pohybový projekt - Neposedné nožky

Záměr:

 • všestranný rozvoj dítěte v rámci jeho individuálních možností
 • využití zpěvu, pohybu a hry jako skvělé prevence patopsychologických jevů

Obsah:

 • rytmizace je důležitý prostředek při procvičování a fixaci vedeného povybu v grafomotorice a senzomotorice

 • pro rozvoj řeči budou využívány cviky pro posílení a uvolnění orofacionálního svalstva, také dechová cvičení a procvičování správné výslovnosti
 • při pohybových cvičení je dbáno na správné držení těla, které ovlivňuje další fyziologické funkce dítěte, také uvědomit si své tělesné schéma a naučit se jej ovládat
 • rozvoj socializace a spolupráce v kolektivu pomáhají dětem naslouchat druhému, respektovat se navzájem a umět se dohodnout
 • manipulace s hudebními nástroji a seznamování se s moderními či lidovými písněmi napomáhá k rozvoji sluchu, hudebního a rytmického cítění