Barvička

Logopedická třída

Logopedická třída je pro děti:

  • s vadami řeči

  • s různým stupněm nedoslýchavosti

  • komunikační problémy, náznak ADHD

  • problémy s tvořením hlásek
  • s odloženou školní docházkou

  • s dalšími organickými poruchami, při kterých dominuje vada řeči

Velkou výhodou je menší počet dětí v kolektivu a individuální přístup učitelek. Denně provádíme intenzivní logopedickou terapii se zaměřením na správný vývoj artikulace, fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti a odstraňování vadných řečových návyků. Do programu třidy je cíleně zařazeno více aktivit na rozvoj hrubé i jemné motoriky, smyslového vnímání a řečových dovedností.

V logopedické třídě pracují dvě učitelky - speciální pedagog logoped. Odborné logopedické konzultace poskytuje klinická logopedka Mgr. Marie Kocichová. Úzce spolupracujeme taky s SPC pro vady řeči a sluchu.