Sluníčko

Projekt

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ – AKCE PRO RODIČE S DĚTMI

Záměr

 • vytvořit podmínky pro společné sdílení prožitků
 • prožít radost z objevování nových věcí kolem sebe
 • uvědomit si, že jsme součástí přírody, proto je třeba ji chránit a chovat se k ní ohleduplně

Akce by se měly konat v jednotlivých ročních obdobích, během pracovního týdne, případně i o víkendech školního roku.
Zimní hrátky na sněhu nabídnou rodičům a dětem různé zábavné soutěže a závodivé hry. Jarní (podzimní) pochod s překvapením by se uskutečnil na předem vymezené trase, rodiče, společně s dětmi, by na jednotlivých stanovištích plnili úkoly.
Ke Dni Země bychom navštívili Frýdeckou skládku na Nových Dvorech, následně třídírnu odpadu v Lískovci.

Rodiče budou včas a dostatečně informováni o termínu, podmínkách a průběhu jednotlivých akcí, které budou dostatečně organizačně zajištěny.

 

COLORFUL ENGLISH - Barevná angličtina

Záměr

Hravým a nenásilným způsobem seznámit děti s mluvenou podobou anglického jazyka, osvojovat si jednoduchá slova pomocí obrázků, písní, říkadel a her.

Náměty pro výuku

 1. Já a moje rodina
 2. Barvy
 3. Domácí a hospodářská zvířata
 4. Lidské tělo
 5. Slovesa dětem blízká – chodit, běhat, spát, jíst…
 6. Číslovky do 10
 7. Zvířata se ZOO

Prezentace: Na jarní besídce pro rodiče v ukázce „Zpívám a hraji si anglicky“.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE A PÉČE PRO DĚTI BĚŽNÝCH TŘÍD

Obsah

Činnosti logopedických asistentek s předškolními dětmi a jejich rodiči, zaměřené na zdravý vývoj řeči a rozvoj komunikace a odstraňování drobných odchylek od tohoto vývoje.

Záměr

 • probouzet u dětí zájem o komunikaci
 • aktivizovat je k projevu (neverbálnímu i verbálnímu)
 • poskytovat správný vzor mluvy a podněcovat k jeho nápodobě
 • získávat rodiče k aktivní spolupráci při výchově řeči
 • ukázat rodičům, jak lze pracovat a hrát si v této oblasti doma

Časové období

péče je pravidelná a soustavná po celý školní rok, v předem domluvených intervalech

Formy

 1. podpůrná stimulační terapie
 2. vlastní logopedická cvičení

Náplň ad 1)

 • gymnastika mluvidel
 • dechová, sluchová a artikulační průprava
 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • rytmizace
 • rozvoj fonematického sluchu
 • cvičení plynulosti mluvy
 • rozvoj jemné motoriky prstů, rtů, jazyka
 • grafomotoricko verbální cvičení
 • Metoda dobrého startu

Náplň ad 2)

je určena individuální potřebou jednotlivých dětí a problémy ve výslovnosti daných hlásek, tvoří ji vlastní logopedická cvičení

K realizaci tohoto projektu je využíváno jak běžného vybavení MŠ, tak také odborná literatura a pomůcky určené logopedickým třídám.

 

PRÁCE S KERAMIKOU

Záměr

 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii, radost z vlastního vytváření něčeho nového
 • schopnost objevovat stále nové možnosti a postupy práce s hlínou, nebát se použít k zdobení různých pomůcek a technik
 • vedení dětí k trpělivosti, soustředění a cílevědomosti

Práce je zaměřena

tématicky na roční období, lidové svátky a tradice (Velikonoce, Den matek, Mikuláš, Vánoce)

Využití

 • k radosti dětí, k výzdobě vlastního interiéru domova, možnosti věnování jako dárku svým nejbližším
 • estetické výzdobě prostor MŠ
 • k prezentaci pro širokou veřejnost (výzdoba vestibulu Městského úřadu, čekárny dětského lékaře, dárek k různým příležitostem)

 

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

Záměr

 • seznámení se s netradičními materiály a zajímavými technikami
 • radost z výtvarného tvoření bez ohledu na výsledek- podstatný je vlastní proces
 • rozvoj koordinace zraku a ruky, pro další rozvoj grafických schopností
 • rozvoj citlivosti k podnětům a dojmům
 • rozvoj fantazie, představivosti a dětské tvořivosti

Práce jsou zaměřeny k ročním obdobím a tématicky k lidovým svátkům.

Využití

 • k výzdobě prostor školy
 • dárek pro své nejbližší
 • k prezentaci školy ve výtvarných soutěžích
 • k prezentaci školy pro veřejnost – výzdoba prostor Magistrátu ve F-M, orientační tabule v podniku Distep, upomínkové dárky pro děti u zápisu do MŠ

 

EF Šablony II. - Personální podpora v MŠ

 

EF - Obědy do škol II.

Využití

 • Potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby jejich dítě docházelo do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2018.

 

Projekt zdraví dětem - viz zde

Ve dnech 22.5. a 23.5. 2018 proběhla v MŠ akce pořádaná neziskovou organizací Zkus to zdravě s názvem Projekt zdraví dětem. Byl určený pro mladší a starší věkovou kategorii. Důraz byl kladen na zábavnost a maximální zapojení dětí. Na konci dostaly všechny děti diplom, omalovánky a letáček doporučující sportovní aktivity.