Barvička

Projekt

Flétničky

Cíl:

 • seznámení se s hudebním nástrojem
 • rozvíjení JM prstů při hře na tento hudební nástroj
 • nácvik správného dýchání

Náplň:

 • dechová cvičení
 • seznámení se s výdechovým proudem, uvědomění si správného nádechu a výdechu
 • rytmická cvičení
 • do povědomí rytmické cítění - smysl pro hudební cit
 • radost z dosažených výsledků
 • cílená koncentrace a výdrž
 • hra na tělo
 • rytmizace, pravidelnost
 • říkadla, písničky
 • vlastní hra na flétnu
 • vlastní hra na flétnu s hudebním doprovodem (nahrávka)

 

Buď fit - zdravé cvičení

Záměr:

Vychovávat u dětí zájem o pohybovou aktivitu a vést tak k trvalému návyku aktivního způsobu života.

 •  pravidelným pohybem posílit svaly všech skupin
 •  procvičit oblast hrubé motoriky
 •  rozvíjet koordinaci pohybů
 •  upevnit soustředění na danou činnost po určitou dobu
 •  posílit dětské sebevědomí

Pravidelný pohyb prospívá upevňovat zdraví, podporuje a rozvíjí imunitní systém, přispívá k uspokojení potřeb a přináší radost a štěstí!

 

Dovedné ruce

Záměr:

 • seznámení se s netradičními materiály a zajímavými technikami
 • radost z výtvarného tvoření bez ohledu na výsledek- podstatný je vlastní proces
 • rozvoj koordinace zraku a ruky, pro další rozvoj grafických schopností
 • rozvoj citlivosti k podnětům a dojmům
 • rozvoj fantazie, představivosti a dětské tvořivosti

Práce jsou zaměřeny k ročním obdobím a tématicky k lidovým svátkům. Využití k výzdobě prostor školy.

 • dárek pro své nejbližší
 • k prezentaci školy ve výtvarných soutěžích
 • k prezentaci školy pro veřejnost – výzdoba prostor Magistrátu ve F-M, orientační tabule v podniku Distep, upomínkové dárky pro děti u zápisu do MŠ

 

Semínko - přírodovědná doplňková aktivita

Záměr:

 • formovat u dětí ekologicky správný vztah k přírodě a všem složkám přírody
 • vést děti k poznávání přírody
 • vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí
 • vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka
 • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka

"Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy."

 

EF Šablony II. - Personální podpora V MŠ

 

EF - Obědy do škol II.

Využití

 • Potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby jejich dítě docházelo do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2018.